Backup Website Nâng cấp website Quản trị nội dung
Dịch vụ Backup Biểu phí duy trì Lưu trữ trên máy chủ dự phòng tối đa
WEB HOSTING
Hosting Cá nhân Hàng tuần 90.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 540.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Bán Chuyên Nghiệp Hàng tuần 180.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.062.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Bán Chuyên Nghiệp ++ Hàng tuần 270.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.242.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Chuyên Nghiệp Hàng tuần 360.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.422.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Doanh Nghiệp Hàng tuần 450.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.602.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting TM Điện Tử Hàng tuần 540.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
HOSTING PRO
Hosting Pro 1 Hàng tuần 270.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.422.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Pro 2 Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Pro 3 Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Pro 4 Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Hosting Pro 5 Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
SERVER
Email Server Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Share Server Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
VPS Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Dedicated Server cho mỗi HDD < 250G Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
KHÁC
Giga Host Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Storage Host Hàng tuần 882.000 VNĐ/tháng 3 lần liên tiếp
Hàng ngày 1.782.000 VNĐ/tháng 5 lần liên tiếp
Yêu cầu ghi dữ liệu ra DVD 180.000 /1GB
Giá trên chưa gồm VAT 10%